زیرسازی مناسب جهت نصب چوبهای ترمووود استفاده از ترمووود (ترموود) در نما

برای نصب چوبهای ترموود درحالت کلی احتیاج به زیرسازی خاص می باشد که به دو صورت زیرسازی فلزی( شاسی کشی آهنی) وزیرسازی سیمانی قابل اجرا می باشد.

۱- نصب چوبهای ترموود با زیرسازی فلزی: برای شاسی کشی آهنی باید از قوطی ۴۰×۴۰ سبک استفاده کرد . همچنین قبل از شروع عملیات نصب چوب ترمووود باید قوطی ها ضد زنگ رقیق خورده ودرشرایط خاص (رطوبت بالای محیط) باید از روشهایی چون سند پلاست ویا رنگهای اپوکسی استفاده شود . درنمای ساختمان شاسی کشی آهنی چوب ترمووود باید به صورت شبکه ای با فاصله ۵۰ سانتیمتر درجهت عمود برچوبهای اصلی مورد نیاز است . دراین مرحله توجه به قسمت های برگشتی بسیار مهم بوده که توصیه میگردد. قبل از این مرحله با کارشناسان فنی شرکت مهندسی پارسیا مشورت شده ودرصورت نیاز بازدیدهای فنی انجام شود . در کف های چوبی وترمووود این دیتیل با فاصله ۴۰ سانتیمتر قابل اجرا می باشد .

۲- نصب چوبهای ترمو وود بازیرسازی سیمانی: دراین حالت احتیاج به ۴cm سیمان به صورت کاملا تراز وشاقولی وبه صورت سطح کاملا صاف ولیسه ای جهت هرچه بهتر نصب شدن چوبهای ترموود می باشد. این حالت بیشتر درنما قابل اجرا بوده ودرکف سازی ها توصیه به استفاده از شاسی کشی فلزی می باشد .اما درصورت استفاده از زیرسازی سیمانی برای نصب چوب ترموود درکف باید به زهکشی وشیب بندی سطح توجه نمود .

درانتها لازم به توضیح است درسطح هایی که به دلایل مختلف زیرسازی های متفرقه ای مانند سنگ گچ و…. انجام شده برای امکان پذیری نصب احتیاج به بررسی کارشناسان فنی شرکت می باشد .