پروژه نمای چوبی ساختمان اجرا شده در برگر ذغالی منطقه اندرزگو تهران