پروژه نمای چوبی ساختمان اجرا شده در بلوار دریا منطقه سعادت آباد تهران