ضوابط اجرایی

 ضوابط اجرایی برای نصب چوب ترمووود (ترموود)

نحوه آماده سازی سطح زیرکار برای نصب چوب ترمووود در قسمت نمای چوبی به دو روش کلی اجرا می شود:

الف :زیر سازی سیمانی

۱- ضخامت سیمانکاری مورد نیاز حداقل۴ سانتی متر می باشد و درصورتی که ضخامت آن کمتراز مقدار ذکر شده باشد مقاومت دیوار برای نگهداری چوب زیرسازی مناسب نخواهد بود و اجرای چوب زیرسازی امکان پذیر نمی باشد.

۲-رعایت راستای شاقولی و سطح صاف و هموار در تمامی سطوح سیمانکاری زیرسازی می بایست رعایت شود و در صورت عدم اجرای صحیح و مناسب راستای شاقولی و همواری آن،سطوح پایانی نمای چوب ترموود نیز مطابق با همان سطوح زیرکار ناشاقول و ناهموار دیده خواهدشد ،زیرا چوب زیرسازی حداکثر ۵ تا ۱ سانتیمتر میتواند سطح ناشاقولی را تراز نماید.

ب:زیرسازی فلزی

۱-پروفیل های مصرفی برای زیرسازی می بایست حداقل سایز ۳۰mm*30mm انتخاب شود.

۲-فاصله پروفیل های شبکه زیرسازی فلزی می بایست بصورت چشمه هایی با فاصله ۶۰cm*60cm اجرا شود.

۳-شبکه فلزی می بایست با فاصله حداکثر۱۰سانتی متر از ابتدا و انتهای سطح مورد نظر اجرا شود.

۲-رعایت راستای شاقولی و سطح صاف و هموار در تمامی سطوح سیمانکاری زیرسازی می بایست رعایت شود و در صورت عدم اجرای صحیح و مناسب راستای شاقولی و همواری آن،سطوح پایانی نمای چوب ترموود نیز مطابق با همان سطوح زیرکار ناشاقول و ناهموار دیده خواهدشد ،زیرا چوب زیرسازی حداکثر ۵ تا ۱ سانتیمتر میتواند سطح ناشاقولی را تراز نماید.

تبصره ا

کارفرمایان محترم می بایست با توجه به سطح نمایی اتمام شده نمای چوب ترمو، فاصله ای را جهت اجرای چوب زیرسازی و چوب نما داخل تر از سطح نمایی آماده نماید، این فاصله معادل اندازه قطر پروفیل چوب نما و قطر چوب زیرسازی(۲۵ میلی متر) می باشد که در ذیل فضای مورد نیاز برای اجرای تعدادی از پروفیل های پر مصرف مشخص گردیده است.

mm 25 = mm45 + پروفیل نما ( ۱۴۰ * ۱۹)

mm 25 = mm 45 + پروفیل نما ( ۱۱۷ * ۱۹)

mm 25 = mm50 + پروفیل نما ( ۹۲ * ۲۶)

mm25 = mm50  + پروفیل نما (۱۴۰ * ۲۶)

تبصره ۲

در مورد تمامی برگشت های سطح نما و اطراف پنجره ها و هم چنین تمامی باز شوها و داخل رفتگی،بیرون زدگی های نما ضوابط اجرایی ذکر شده در تبصره۱ می بایست رعایت شود و نسبت به آماده سازی آن اقدامات لازم صورت پذیرد.

تبصره ۳

لطفاً دقت نمائید،مسئولیت اجرای زیرسازی چه بصورت فلزی یا دیوار ماسونری بعهده کارفرما می باشد وشرکت مهندسی پارسیا در این راستا همکاری های لازم را خواهد داشت.

نکته:

ممکن است در حالت هایی خاص، نمای چوبی با زیر سازی متفاوت اجرا شود که بسته به نوع اجراء جزئیات خاص و متفاوتی برای آن توسط واحد فنی شرکت ارائه خواهد شد.