پروژه نمای چوبی ساختمان اجرا شده در نمایندگی پرشیا خودرو منطقه اندرزگو تهران